Har du aftalt med din arbejdsgiver, at du ikke må anvende din firmabil til private formål? Men er du af arbejdsmæssige årsager nødt til at parkere bilen på din privatadresse efter endt arbejdsdag?

 

Så skal du passe på, da du kan risikere at blive beskattet af fri bil, hvis du ikke til punkt og prikke kan opfylde SKATs meget skrappe krav til, at du overholder forbuddet mod privat anvendelse. Dette gælder primært, hvis bilen er på hvide plader eller papegøjeplader.

 

Særligt hovedaktionærer er på dette område “jaget vildt”.

 

Når du tager en firmabil på hvide plader eller papegøjeplader med til bopælen, skaber du en formodning for, at du har fri bil. Skal beskatning af fri bil i denne situation undgås, er det dig og din arbejdsgiver, der skal bevise, at du ikke har lov til at bruge bilen privat, ligesom I skal bevise, at du har overholdt forbuddet mod privat rådighed.

 

Reglerne for firmabiler gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende, der har deres biler i virksomhedsskatteordningen.

 

Hvem rammes typisk?

Risikoen for beskatning er størst for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende, men også lønmodtagere, som ikke er medejere, skal passe på.

 

Det overrasker mange, at det er selve muligheden for at anvende bilen privat, der beskattes. Man behøver derfor ikke faktisk at have anvendt bilen privat for at blive beskattet. Afgørende er alene, at man har rådigheden over bilen til privat anvendelse.

 

Afhængigt af bilens værdi og antal år, bilen har været til rådighed, kan beskatning af fri bil blive en dyr fornøjelse. Særligt for hovedaktionærer kan der blive tale om opkrævning af væsentlige skatter, idet SKAT for hovedaktionærer kan gå helt op til 5 år og 4 måneder tilbage i tid, mens der for andre lønmodtagere og virksomhedsejere gælder kortere frister.

 

Den skattepligtige værdi udgør 25 % af de første 300.000 kr. af beskatningsgrundlaget og 20 % af værdien herudover. Hertil lægges et miljøtillæg. Beskatningsgrundlaget er enten nyvognsprisen eller den faktiske købspris, afhængigt af om bilen er over eller under 3 år på tidspunktet for arbejdsgivers anskaffelse.

 

Virksomheden kan komme til at hæfte for A-skat mv., som skulle have været indeholdt, så manglende styr på reglerne kan derfor blive en meget dyr oplevelse for alle parter.

 

 

For sælgere og andre med skiftende arbejdssteder

Visse jobs kræver megen kundekørsel, og for lønmodtagere, som har “et særligt kørselsmønster”, dvs. kører til skiftende arbejdssteder, men sjældent kommer på firmaadressen, er der ifølge ligningsloven en særlig undtagelse, som går ud på, at SKAT som udgangspunkt skal formode, at man ikke kører privat i bilen.

 

I praksis anerkender hverken SKAT eller Landsskatteretten denne undtagelse, særligt ikke hvis man samtidig er medejer af virksomheden. Det gælder derfor også for sælgere og andre med lignende kørselsmønstre, at man bør sikre sig dokumentation for, at man ikke har privat rådighed over bilen.

 

 

Gulpladebiler og særligt indrettede biler

For gulpladebiler er der undtagelser til udgangspunktet, idet der for gulpladebiler gælder det særlige, at det er SKAT, som har bevisbyrden for fri bil, forudsat at bilen er indregistreret som ren erhvervsmæssig efter reglerne om privatbenyttelsesafgift. Her kan SKAT ikke pålægge skatteyder at bevise, at bilen ikke har været til privat rådighed. Her er det i stedet SKAT, som skal bevise, at man faktisk har anvendt bilen privat for at beskatning kommer på tale.

 

Undtagelsen gælder kun for gulpladebiler, men ikke for biler på hvide plader eller papegøjeplader. Her er det skatteyder, som har bevisbyrden for, at der ikke er privat rådighed.

 

For biler med særlig indretning, som fx lastbiler, kan der slet ikke blive tale om beskatning af fri bil, selv om bilen anvendes privat. Her beskattes man i stedet efter særlige retningslinjer for privat anvendelse.

 

 

Hvordan modbeviser man privat rådighed?

I tilfælde, hvor man har bilen med hjem, og hvor man har bevisbyrden, bør man sørge for løbende at dokumentere, at bilen ikke er til privat rådighed.

 

Vil man sikre sig bedst muligt, kræver dette følgende:

  • En aftale mellem lønmodtageren og virksomheden om, at bilen under ingen omstændigheder må anvendes til privat kørsel
  • Et fuldstændigt og dagligt ført kørselsregnskab, hvor al kørsel fremgår, og hvor hver kørt kilometer kan kontrolleres. Regnskabet skal som minimum specificere dato for kørsel, adresser (bynavn er ikke nok) på startsted, mål og delmål, formål med kørslen (fx kundemøde), dagligt sammenhold med kilometerstanderens ultimoangivelse mv.
  • Dokumentation for at arbejdsgiver fører løbende kontrol.

 

Hovedaktionærer skal være særligt omhyggelige med at opfylde kravene, da hovedaktionærer pålægges en næsten uoverstigelig bevisbyrde, hvor enhver tvivl typisk kommer SKAT til gode.

 

 

Elektroniske kørebøger

Mange antager fejlagtigt, at man er godt sikret med en elektronisk kørebog. Men det er en fejl, medmindre man selv, dagligt, tilføjer de oplysninger, som de elektroniske kørebøger mangler – fx formålet med kørslen. SKAT går ikke ad vejen for at vælte en kørebog med den begrundelse, af kravene til formalia ikke er overholdt, uanset at man som virksomhed eller lønmodtager kan redegøre for den samlede kørsel. Så det må anbefales at være meget grundig, når man udfylder kørebogen.

 

Vil eller kan man ikke opfylde ovennævnte krav, bør man enten undlade at tage bilen med hjem eller alternativt acceptere risikoen for at blive beskattet af fri bil.

 

 

Kom før SKAT!

Det gælder om at komme før SKAT og få dokumentationen på plads, før SKAT melder sin ankomst. Har SKAT først været på besøg, kan skaden være sket uden mulighed for at reparere situationen. I visse tilfælde kan man dog reparere sagen delvist efterfølgende. Dette gælder fx for virksomhedsejere, som anvender virksomhedsordningen.

 

Det kan derfor godt betale sig med jævne mellemrum at gennemgå sine procedurer for håndteringen af firmabiler, herunder sikre at retningslinjerne er i orden og efterleves i praksis.

 

Har du spørgsmål til skat og moms af firmabiler, er du velkommen til – uforpligtende – at kontakte os hos Hejm Vilsgaard Advokater.

fribil#skat#

Profil af Helle

Hvis du vil vide mere, så kontakt meget gerne Helle Hougård Porsfelt

Telefon: (+45) 6144 0708
Mail: hhp@hvlaw.dk