Anvendelse

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver og ydelser, der udføres af Hejm Vilsgaard Advokater, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Vi henleder særligt opmærksomheden på, at vores ansvar er begrænset til vores individuelle forsikringsdækning, jf. nærmere herom nedenfor.

 

Opgavens modtagelse og bekræftelse

I erhvervsforhold kan vi efter anmodning eller på eget initiativ sende en skriftlig opgavebekræftelse, der indeholder nærmere oplysninger om arbejdets forventede omfang, honorarberegning, tidsplan m.m.

I forbrugerforhold afgives altid en skriftlig opgavebekræftelse.

 

Interessekonflikter

Når opgaven er modtaget, og opgavens omfang er klarlagt, sikrer vi os i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores interne interessekonfliktsprocedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, hjælper vi gerne med at henvise klienten til en anden advokat.

 

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Advokatvirksomheder er omfattet af hvidvaskloven. Vi har således pligt til i visse sager at indhente identitetsoplysninger både fra nye klienter og fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Se hertil vores persondatapolitik.

 

Honorar

Hejm Vilsgaard Advokater forsøger ved enhver opgaveløsning at udføre denne for et honorar, der står i et rimeligt forhold til sagens værdi og vores indsats. Herudover indgår en række andre parametre ved honorarfastsættelsen såsom den tid, der er brugt på opgaven, tidspresset hvorunder opgaven er løst, graden af anvendt specialistviden og erfaring, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Udlæg, afgifter og gebyrer opkræves særskilt.

Måtte der være givet et overslag, vil vi så tidligt som muligt orientere klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget væsentligt.

 

Fakturering

Normalt udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er 7 kalenderdage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

 

Forudbetaling

Hvis vi modtager forudbetaling for honorar, udlæg eller omkostninger, indsættes sådanne beløb på vores klientkonto. Disse beløb inklusive eventuelle indvundne renter, som tilfalder kunden, anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, medmindre andet aftales. Klienten betaler såvel renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at denne forrentes med en negativ rentesats, som eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto.

Der opkræves som udgangspunkt forudbetaling fra nye kunder og fra kunder uden forretningssted i Danmark.

 

Udlæg

Klienten betaler foruden honoraret øvrige omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

 

Fortrolighed

Alle i Hejm Vilsgaard Advokater er pålagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

 

Insiderhandel

Alle i Hejm Vilsgaard Advokater er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

Sikkerhed

Hejm Vilsgaard Advokater har et sikkerhedssystem til sikring mod uvedkommende adgang til klientoplysninger, dokumenter, værdipapirer m.v. Sikkerhedssystemet omfatter foruden fysisk sikkerhed også sikkerhed mod indtrængen i advokatfirmaets it-systemer.

 

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til det konkrete formål og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning.

 

Klientkonto

Lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Reglerne er relevante for klienten, fordi vi i forbindelse med behandlingen af klientens sag i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.

Midler, der betros til advokaterne i Hejm Advokater P/S (Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Helle Hougård Porsfelt og Mikkel Thykjær Jørgensen), anbringes på en særskilt klientkonto i Sparekassen Kronjylland:
Klientkontonummer: 6181 – 0010221153
IBAN-nr.: DK2361810010221153
BIC-kode: KRONDK22

Midler, der betros til advokaterne i Vilsgaard Advokater Advokatanpartsselskab (Bo Vilsgaard og Hans Henrik Bondegaard), anbringes på en særskilt klientkonto i Nykredit:
Klientkontonummer 8117-4360294
IBAN-nr.: DK8981170004360294
BIC-kode: NYKBDKKK

Midler, der betros til advokaterne i Effekt Advokatfirma I/S (Claus Moldt og Mads Trøstrup Kristensen), anbringes på en særskilt klientkonto i Sydbank:
Klientkontonummer 7110-1680990
IBAN-nr.: DK2171100001680990
BIC-kode: SYBKDK22

Midler, der betros til advokaterne i Advokatfirmaet Bierregaard (Jesper Bierregaard), anbringes på en særskilt klientkonto i Ringkjøbing Landbobank:
Klientkontonummer 7670-8997137
IBAN-nr.: []
BIC-kode: []

 

Hejm Vilsgaard Advokater dækker ikke for tab af klientmidler, som måtte skyldes insolvensbehandling af de anvendte banker og pengeinstitutter.

Midler på klientkonti debiteres med de til enhver tid værende negative renter svarende til bankens (pt. 0,75 % om året). Herudover opkræves der ved oprettelse af særskilte klientkonti et særskilt gebyr for klientkontoens oprettelse.

 

Afslutningen af opgaven

Som altovervejende hovedregel gennemfører vi opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil klienten beder os afslutte denne.

Vi forbeholder os imidlertid snarest muligt at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores faktura på trods af en rykker er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten.

Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Klienten vil i givet fald straks blive orienteret.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, hvis det ønskes, og vi opbevarer sagen i mindst fem år fra fakturadato.

 

Klager

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den advokat og dermed det advokatfirma i kontorfællesskabet, som klienten har indgået aftale om advokatbistand med.

Advokaterne hos Hejm Vilsgaard Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Opnås der ikke enighed om en tvist om honorar opkrævet af Hejm Vilsgaard Advokater, eller er der utilfredshed med en af Hejm Vilsgaard Advokaters, advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se også Advokatnævnets hjemmeside under Advokatsamfundets hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/.

 

Ansvar

Hejm Vilsgaard Advokater er et kontor- og samarbejdsfællesskab mellem de selvstændige advokatfirmaer Hejm Advokater P/S, Vilsgaard Advokater Advokatanpartsselskab, Effekt Advokatfirma I/S og Advokatfirmaet Bierregaard. Disse advokatfirmaer hæfter således ikke for hinandens rådgivning.

Hvert af de advokatfirmaer, der tilsammen udgør Hejm Vilsgaard Advokater, er ansvarlige for deres bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og de er begge ansvarsforsikret i et anerkendt selskab.

Klienten accepterer altid, at ansvar kun kan rettes mod enten Hejm Advokater P/S og/eller dets komplementar, Vilsgaard Advokater Advokatanpartsselskab, Effekt Advokatfirma I/S eller Advokatfirmaet Bierregaard, men ingen af disses ansatte eller partnere personligt.

Erstatningsansvar er begrænset til den dækning der kan opnås inden for forsikringens dækningsmaksimum. Dækningsmaksimum er på kr. 10.000.000 mio. pr. advokat pr. år, og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige dette beløb med fradrag af allerede forbrugt forsikringsdækning.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav således kan reducere den dækning, der kan opnås.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

Ansvaret omfatter i intet tilfælde økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Forsikring og garanti – Hejm Advokater

Hejm Advokater har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring hos: HDI DANMARK, Indiakaj 6, 2100 København Ø., som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler herfor. Ansvarsforsikringen dækker al Hejm Advokaters advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikring og garanti – Vilsgaard Advokater

Vilsgaard Advokater har tegnet en professionel garanti- og advokatansvarsforsikring i HDI DANMARK, Indiakaj 6, 2100 København Ø., som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler herfor. Ansvarsforsikringen dækker al Vilsgaard Advokaters advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikring og garanti – Effekt Advokatfirma

Effekt Advokatfirma har tegnet en professionel garanti- og advokatansvarsforsikring i CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1., 1267 København K., som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler herfor. Ansvarsforsikringen dækker al Effekt Advokatfirmas advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikring og garanti – Advokatfirmaet Bierregaard

Advokatfirmaet Bierregaard har tegnet en professionel garanti- og advokatansvarsforsikring i HDI DANMARK, Indiakaj 6, 2100 København Ø., som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler herfor. Ansvarsforsikringen dækker al Advokatfirmaet Bierregaards advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Virksomhedsoplysninger Hejm Vilsgaard Advokater

Hejm Vilsgaard Advokater er et kontor- og samarbejdsfællesskab bestående af selvstændige advokatvirksomheder (Hejm Advokater P/S, Vilsgaard Advokater Advokatanpartsselskab, Effekt Advokatfirma I/S og Advokatfirmaet Bierregaard).

Hejm Advokater P/S, CVR 36944463.

Vilsgaard Advokater advokatanpartsselskab, CVR 31501083.

Effekt Advokatfirma I/S, CVR 35289542.

Advokatfirmaet Bierregaard, CVR 42190403.

 

Behandling af personoplysninger

Vi skal i det hele henvise til vores persondatapolitik og vores cookiepolitik for nærmere informationer. Vi gør særligt opmærksom på, at vi udveksler persondata og fortrolige oplysninger internt mellem deltagerne i Hejm Vilsgaard Advokater.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Hejm Vilsgaard Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.