Når skattesagen udvikler sig til en straffesag

Når man involveres i en skattesag, bør man altid overveje om, der sammen med skattesagen følger en straffesag.

SKAT er ofte hurtige til at konkludere, at man som skatteyder kan have handlet ansvarspådragende, hvis skatteyder efter SKATs opfattelse har begået en fejl ved selvangivelsen. Dette sker også, hvor skattesagen ellers vil være forældet. SKAT har nemlig mulighed for at se bort fra forældelsesreglerne, hvis skatteyder eller rådgiver har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Rejser SKAT en ansvarssag, kan resultatet blive en bøde eller værre endnu, fængsel. Vurderer SKAT at rådgiveren også er ansvarlig, kan rådgiveren blive inddraget.

Det er ikke altid, at SKAT under behandlingen af skattesagen melder klart ud, at man vil sende sagen til ansvarsvurdering. Dette sker i nogle tilfælde først efter, at skattesagen er afsluttet.

Der kan være mange årsager til, at man vælger at acceptere en forhøjelse af skatten. Det behøver ikke, at være fordi man er enig, men kan skyldes, at man ikke vil ofre ressourcerne på at føre sagen.

Har man først accepteret SKATs afgørelse, kan man imidlertid stå svagere, hvis SKAT så efterfølgende rejser en ansvarssag. Accepten kan blive udlagt som et udtryk for, at man er enig i SKATs forhøjelse.

Dette bør man tage i betragtning, når man afgør om skattesagen skal føres, og i givet fald hvordan den skal føres.

Er skattesagen lukket, og rejser SKAT efterfølgende en ansvarssag, er alt håb dog ikke ude. Kan skattesagen stadig genåbnes, kan det overvejes om man skal at anmode om dette, ligesom man naturligvis har ret til alle indsigelser under behandlingen af ansvarssagen.

Bevisbyrdens betydning

Et meget vigtigt element er, at der er forskel på bevisbyrden i skatte- og straffesager. I ansvarssagen er bevisbyrden på SKATs bord. I skattesagen er bevisbyrden er på skatteyders bord. Man skal derfor huske, at alt hvad man fremlægger i skattesagen, kan blive brugt i en efterfølgende ansvarssag. Dette skal man tage meget alvorligt, idet man ikke har pligt til at inkriminere sig selv.

Som skatteadvokater inddrager vi naturligvis risikoen for en ansvarssag i vores rådgivning af skattesagens videre forløb. Dette gælder både i forhold til om sagen bør føres, og i givet fald hvordan, sagen skal føres. I den forbindelse vurderer vi, hvilken betydning risikoen for en ansvarssag skal have for håndteringen af skattesagen.

Hejm Vilsgaard Advokater har stor erfaring med skatte- og ansvarssager. Har du behov for at drøfte en sag, kan vi naturligvis kontaktes herom.