Skatterådgivning fra Hejm Vilsgaard Advokater

Man siger, at det er bedre at forebygge end at helbrede – det gælder også i forhold til SKAT.

Har man klarhed over de skattemæssige konsekvenser, før man disponerer, vil man ofte kunne undgå den ærgrelse og ubehagelige økonomiske overraskelse, det er, hvis SKAT rejser en skattesag. Dette gælder særligt, hvis sagen kunne være undgået ved bedre skatteplanlægning.

Det kan dermed blive en dyr fornøjelse af spare skatterådgivning væk.

Hejm Vilsgaard Advokater har mange års rådgivererfaring inden for skatterådgivning.

Vores rådgivning omfatter både den juridiske del af skatteassistancen, men også de økonomiske aspekter, herunder skatteberegninger. Vi er af den opfattelse, at en god skatterådgivning skal bestå i en kombination af begge dele. Her trækker vi på vores erfaring fra mange år i advokatbranchen, men også fra vores ansættelser hos SKAT og i revisionsbranchen.

Vores skattekompetencer:

Vi kan bidrage med rådgivning inden for eksempelvis:

 • Hovedaktionærbeskatning, fx maskeret udlodning og aktionærlån,
 • Virksomhedsskatteordningen, herunder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og generationsskifte,
 • Virksomhedsomdannelse,
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Omstruktureringer – fusioner, spaltninger mv.
 • Sambeskatning
 • Rekonstruktion og underskudsfremførsel – de skattemæssige forhold
 • Skat ved overdragelse af fast ejendom, herunder beregningen af afståelsesbeskatning, og vurdering af mulighed for skattefritagelse eller udskydelse
 • Løbende beskatning af fast ejendom
 • Personalebeskatning, fx medarbejderaktieordninger og fri bil
 • Ind- og udstationering, herunder de skattemæssige forhold for medarbejder og arbejdsgiver samt reglerne om social sikring
 • Fonde og foreninger

Har du brug for at indhente et bindende svar hos SKAT for at skabe klarhed over skatten, før du disponerer, udarbejder vi også gerne anmodningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvad vi kan tilbyde af skattemæssig rådgivning. Det kræver kun, at du ringer eller sender os en mail.

Hvis du herefter ønsker vores rådgivning, kan vi i de fleste tilfælde give et overslag over, hvad den vil koste. Alternativt kan vi oplyse efter hvilke retningslinjer, sagen afregnes.

Vi samarbejder gerne med andre rådgivere, og en del af vores kunder er revisorer og andre advokater, som efterspørger skattemæssig assistance.

Skattesager – Sager mod SKAT

Har SKAT henvendt sig, og er der udsigt til en skattesag, kan det have væsentlig betydning for sagens udfald, at sagen bliver håndteret bedst muligt fra start. Det er derfor altid en god idé at inddrage en rådgiver med speciale i skat så tidligt som muligt, om ikke andet så for at få afklaret om, man har brug for skatterådgiverens assistance. Se også nedenfor om risikoen for ansvarssag.

Vi kan tilbyde dig at være din skatterådgiver, og du skal blot kontakte os, så står vi klar til at hjælpe.

Hejm Vilsgaard Advokater har mange års erfaring med at føre skattesager i alle instanser. Vi kan qua vores erfaring fra tidligere ansættelser hos SKAT og revisionsbranchen kombineret med advokatbranchen bruge den fordel, som ligger i, at vi kender skatteområdet fra flere sider. Dette omfatter både den juridiske og den økonomiske/talmæssige del af skattesagen, men også i det omfang sagen indebærer risiko for ansvarssag. Se nedenfor.

Har SKAT truffet en afgørelse i din skattesag, tilbyder vi en gratis og overordnet vurdering af sagen.

Her giver vi dig vores ærlige vurdering af, om vi mener, at du har en god sag i forhold til SKAT. Vi oplyser dig også om, hvad vi finder mest hensigtsmæssigt at gøre i det videre forløb. Vi anbefaler kun at gå videre med sagen, hvis der efter vores opfattelse er udsigt til et bedre resultat. Andre gange kan den bedste skatterådgivning gå ud på at acceptere SKATs forslag. Se nedenfor om ansvarssag.

Hvis du beslutter at klage over SKATs afgørelse til Landsskatteretten eller indbringe en sag for domstolene, kan vi give dig et prisoverslag på at føre din sag. Du får i mange tilfælde dækket dine udgifter til os efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at SKAT dækker 50 % af udgifterne, hvis sagen tabes helt eller i overvejende grad. SKAT dækker 100 %, hvis sagen vindes eller vindes i overvejende grad.

Når skattesagen udvikler sig til en straffesag

Når man involveres i en skattesag, bør man altid overveje om, der sammen med skattesagen følger en straffesag.

SKAT er ofte hurtige til at konkludere, at man som skatteyder kan have handlet ansvarspådragende, hvis skatteyder efter SKATs opfattelse har begået en fejl ved selvangivelsen. Dette sker også, hvor skattesagen ellers vil være forældet. SKAT har nemlig mulighed for at se bort fra forældelsesreglerne, hvis skatteyder eller rådgiver har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Rejser SKAT en ansvarssag, kan resultatet blive en bøde eller værre endnu, fængsel. Vurderer SKAT at rådgiveren også er ansvarlig, kan rådgiveren blive inddraget.

Dette bør man tage i betragtning, når man afgør om skattesagen skal føres, og i givet fald hvordan den skal føres.

Som skatteadvokater inddrager vi naturligvis risikoen for en ansvarssag i vores rådgivning af skattesagens videre forløb. Dette gælder både i forhold til om sagen bør føres, og i givet fald hvordan, sagen skal føres. I den forbindelse vurderer vi, hvilken betydning risikoen for en ansvarssag skal have for håndteringen af skattesagen.

Hejm Vilsgaard Advokater har stor erfaring med skatte- og ansvarssager. Har du behov for at drøfte en sag, kan vi naturligvis kontaktes herom.